Báo cáo tài chính Vietinbank – Kết quả kinh doanh 2019

Ngành Ngân hàng là một ngành lớn có tác động mạnh và toàn diện lên thị trường chứng khoán. Chính vì thế việc báo cáo tài chính là rất quan trọng đối với mỗi ngân hàng. Hôm nay chúng ta cần nhau đi tìm hiểu về báo cáo tài chính Vietinbank nhé!

Báo cáo tài chính Vietinbank 2019 nói gì về hiệu quả kinh doanh ?

Dựa vào bảng số liệu báo cáo tài chính của VietinBank năm 2019 trên. Có thể thấy VietinBank đã có phần cải thiện hơn rất nhiều so với những năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận ở mức khá cao gần 80% do sự góp phần nhiều mảng kinh doanh chính, riêng thu nhập lãi thuần tăng gần 50%. Cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt 11.780 tỉ đồng, tăng gần 80% so với năm trước. Đặc biệt hơn tăng trưởng lợi nhuận đến từ nhiều mảng kinh doanh với mức tăng lãi thuần cao trên 40%.

Thu nhập lãi thuần tăng 49,5%; lãi thuần từ dịch vụ tăng 46,4%; lãi thuần từ kinh doanh ngoái hối tăng 120%. Một số mảng ghi nhận lỗ hoặc sụt giảm nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tăng trưởng lợi nhuận thuần chung (72,6%).

Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tăng hơn 66% nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn tăng trưởng ở mức cao.

Số dư nợ xấu của VietinBank giảm hơn 20% so với năm trước với 10.813 tỉ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu về 1,16%, mức tương đối thấp trong hệ thống. Ngân hàng chưa công bố cụ thể con số nợ xấu tại VAMC tuy nhiên giá trị chứng khoán giữ tới ngày đáo hạn ở mức hơn 15.368 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với mức năm trước.

Cách đọc báo cáo tài chính của ngân hàng

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là một trong những kỹ rất quan trọng không thể thiếu, không chỉ trong đầu tư cổ phiếu mà trong nhiều mảng khác như quản trị tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, kế toán, ngân hàn… Bởi lẻ đây là một trong những công việc quan trọng nhầm nắm được tình hình kinh doanh của một công ty hay doanh nghiệp trong năm đó.

Báo cáo tài chính thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

 • Báo cáo của Ban giám đốc
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Việc báo cáo tài chính người báo cáo cần lưu ý các thông tin sau:

Xem ý kiến của Kiểm toán viên

Rất nhiều người khi đọc BCTC thường bỏ qua phần ý kiến của kiểm toán. Đây là một lỗi sai rất lớn, đây là phần quan trọng đầu tiên mà bạn cần chú ý đến. Bởi lẻ những con số bạn làm trong báo cáo tài chính có thể bị sai sót và không trùng với con số mà kế toán đưa ra nên bạn cần hết sức lưu ý điều này.

Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán

Đây là bảng số liệu quan trọng hàng đầu của một doanh nghiệp. Nó thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp đó tại một thời điểm nhất định.

Kết cấu của Bảng cân đối sẽ gồm 2 phần là Tài sản và Nguồn vốn

Bạn cần nhớ phương trình cân bằng:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là phần quan trọng thứ 2 trong việc báo cáo tài chính. Báo cáo KQKD là báo cáo tổng kết doanh thu, chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về tình hình tài chính các khoản chi tiêu trong năm của công ty ra sao để có định hướng trong tương lại cho tốt hơn.

Báo cáo KQKD chia hoạt động của doanh nghiệp ra thành 3 mảng: Hoạt động kinh doanh chính (hoạt động cốt lõi), Hoạt động tài chính và Hoạt các động khác.

Công thức chung ở phần này là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho biết doanh nghiệp thực sự kiếm được bao nhiêu tiền và tiêu bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian nhất định.

Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh BCTC cung cấp cho chủ doanh nghiệp về thông tin chi tiết các thông tin số liệu đã trình bày ở các Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và các thông tin cần thiết khác theo chuẩn mực kế toán cụ thể.

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên Báo cáo KQKD
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên Lưu chuyển tiền tệ

Phân tích khả năng thanh toán

Bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần phải duy trì được một lượng vốn luân chuyển hợp lý để đáp ứng kịp các khoản nợ ngắn hạn, duy trì hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế người báo cáo tài chính cần có kỹ năng phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ các khoản chi tiêu ở hiện tại và trong tương lai. Để từ đó chủ doanh nghiệp có các nhìn tổng quát hơn về nguồn vốn kinh doanh của mình mà có hướng cải thiện cho thích hợp nhất.

Phân tích khả năng sinh lời

Đây cũng là một bước không kém phần quan trọng. Doanh nghiệp nào cũng có có nguồn lợi nhuận thu vào để duy trì. Chính vì vậy việc phân tích khả năng sinh lời trong thời gian vừa qua và trong tương lại sẽ phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Nhưng chúng ta đã biết báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Còn đối với báo cáo tài chình riêng lẻ thì sao? Báo cáo tài chính riêng lẻ là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Điểm giống nhau

Cả 2 loại báo cáo này đều có cùng 1 mục đích là tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình, kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập.

Điểm khác nhau

Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai loại báo cáo này là nằm ở một số chỉ số mà chỉ có ở báo cáo tài chính hợp nhất đó là: lợi thế thương mại ở phần tài sản hay lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn. Các chỉ số này là kết quả của quá trình hợp nhất của các công ty con.

Trên đây là thông tin báo cáo tài chính Vietinbank năm 2019 cùng với đó là cách đọc báo cáo tài chính của ngân hàng và những lưu ý khi báo cáo tài chính. Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm được tổng quát về báo cáo tài chính ngân hàng nhé!